WOZ-waarde te hoog? U kunt er iets aan doen.

Het afgelopen jaar hebben meer dan 255.000 woningeigenaren bezwaar aangetekend tegen hun WOZ-beschikking. Het resultaat is over 2013 nog niet bekend, maar in 2012 bleek nog dat bijna de helft van de bezwaren was gegrond. Toch nemen veel woningeigenaren hun toegekende WOZ-waarde nog vaak voor kennisgeving aan. Als onafhankelijk taxatiebureau benadrukken wij het belang van een goede controle op uw WOZ-waarde.

Waar dient de WOZ- waarde voor?
De WOZ dient als basis/grondslag voor onder andere de gemeentelijke, rijksbelastingen en waterschapsheffingen zoals de OZB (de onroerendezaakbelasting), de inkomstenbelasting, het successierecht en zelfs de vennootschapsbelasting.

Eenvoudig laten controleren loont
Het loont dus om te controleren of de opgegeven WOZ-waarde wel klopt. Vele woningeigenaren betalen vaak honderden euro’s te veel aan belastingen en heffingen omdat hun WOZ-waarde te hoog is.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Voor vaststelling van de WOZ-waarde maakt de gemeente normaal gesproken gebruik van geautomatiseerde modelwaarden waarbij gegevens zoals oppervlakte, bouwjaar en indeling worden vergeleken met bijvoorbeeld de gegevens van Funda en/of het Kadaster. Slechts een aantal woningen wordt steekproefsgewijs door een WOZ-taxateur bezocht. Daarnaast kijkt de gemeente soms naar de verkoop- of taxatiegegevens van vergelijkbare woningen uit de buurt.

illusbluEr kan veel fout gaan bij de vaststelling. Het is uitermate belangrijk dat de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd worden op actualiteit en juistheid omdat deze snel teruglopen. Daarnaast is het ook zaak dat de gemeente de WOZ-waarde niet gelijk stelt aan de vraagprijs van een woning die op peildatum januari 2013 al meer dan een jaar te koop staat. De WOZ-waarde moet dan namelijk beduidend lager liggen. Ook actuele informatie over de kwaliteit en het onderhoud van de woning is in de huidige markt onmisbaar. De markt laat immers zien dat woningen met gebrekkig onderhoud nog veel moeilijker verkoopbaar zijn dan woningen die direct betrokken kunnen worden. Dat betekent een lagere verkoopprijs en dus ook een lagere WOZ-waarde. Maar ook woningen die niet gesplitst mogen worden, woningen met erfpacht, serviceflats en huizen die in verhuurde staat zijn geërfd, moeten een lagere WOZ-waarde krijgen.
 
De prijzen zijn sinds de kredietcrisis in waarde gedaald. Dat wordt dit jaar opnieuw zichtbaar in de WOZ-waarden. De WOZ-waarde van woningen is tussen waardepeildatum 2012 en 2013 gemiddeld met 5,4% gedaald. Dit percentage verschilt echter per gemeente, maar vooral ook tussen prijssegmenten.

Belangrijke informatie voor het indienen van een bezwaar

Indieningstermijn bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen als u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking. Zorg ervoor dat u uw bezwaar goed onderbouwt met bijvoorbeeld een taxatierapport. Beargumenteer waarom de WOZ-waarde fout is vastgesteld.
Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen bij uw gemeente. Na deze termijn staat de waarde van uw pand voor 1 jaar vast. Er is dan geen bezwaar meer mogelijk.

Beslistermijn gemeente
De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend de tijd om te beslissen. Deze beslistermijn is een uitzondering op de termijn van 6 weken die normaal geldt voor beslissingen van bestuursorganen.
Heeft u uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente over bezwaarschrift
Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Pas daarna kunt u eventueel in beroep bij de Hoge Raad. Beroep bij de Hoge Raad heet cassatie. Voor het instellen van (hoger) beroep bent u griffierechten verschuldigd.

Twijfelt u over uw WOZ-waarde?
Tilburg Taxatie helpt u met een kostenloze WOZ-check.
Wij geven woningeigenaren met een WOZ-waarde tot € 400.000,– geheel vrijblijvend een gratis oordeel over de afgegeven WOZ-waarde. Wij kunnen een gedegen contrataxatierapport ter onderbouwing van het bezwaarschrift opstellen.Voor deze check moet u uw OZB-aanslag met de WOZ-waarde én het taxatieverslag van de gemeente meenemen. Dit gratis taxatieverslag van de gemeente is alleen opvraagbaar door de eigenaar. U kunt dit schriftelijk opvragen bij de gemeente of via het digitale loket op de gemeentelijk website met behulp van een DigiD. De gemeente is verplicht dit taxatieverslag te overleggen.

Bijkomend voordeel wanneer uw bezwaar gegrond is.
Als u uw bezwaar of beroep onderbouwt met een taxatierapport van Tilburg Taxatie, dan kunt u de kosten ervan vergoed krijgen. Een voorwaarde daarbij is wel dat het bezwaar of beroep ook geheel of gedeeltelijk gegrond moet zijn verklaard.

Maak tijdig een afspraak.
Bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet binnen 6 weken na datum van de beschikking ingediend worden bij de gemeente. Het is dus van belang dat u, voor onze gratis WOZ-check, tijdig een afspraak met ons maakt.

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw huis? [button link=”https://tilburg-taxatie.nl/contact/” color=”orange”]Laat het ons weten.[/button]

Leave a Reply